Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok A - INNOWACJE TECHNICZNE

Terminarz
2021/22

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

Do udziału w nich może zgłosić każdy uczeń danej szkoły – liczba uczestników jest nieograniczona. Do zawodów II stopnia zostaną zakwalifikowane najlepsze prace w każdej z kategorii.
ogłoszenie wyników   do 31 marca 2022
zgłoszenie na eliminacje okręgowe   do 9 kwietnia 2022

 

 

 

 

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

Do udziału w zawodach III stopnia zostaną zakwalifikowane po dwie najlepsze prace w każdej z kategorii
Dokumentację konkursową (skan zgłoszenia, opracowanie, sprawozdanie) należy dostarczyć w formie elektronicznej.
 ogłoszenie wyników  do 20 kwietnia 2022
 zgłoszenie na eliminacje ogólnopolskie w wersji elektronicznej  do 22 kwietnia 2022
 zgłoszenie na eliminacje ogólnopolskie  do 29 kwietnia 2022

 

 

 

 

 

 

 

Zawody III stopnia - eliminacje ogólnopolskie

ogłoszenie wyników  do 27 maja 2022
uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich oraz wręczenie dyplomów i zaświadczeń laureatom i finalistom do 10 czerwca 2022 

 

 

 

Kategorie

P - pomoc dydaktyczna

stanowi wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego, prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania..

E - pomysł ekologiczny

dotyczy opracowań o charakterze badawczym i powinien być poświęcony problematyce z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac powinna dotyczyć zagadnień przyrody, medycyny, geografii, geologii, materiałoznawstwa oraz technik skutecznej ochrony środowiska..

R - pomysł techniczny

obejmuje prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie powinno wnosić oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki, m.in., poprzez zwiększanie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji.
Może ono np.: umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze niż dotychczas, wykorzystanie środków produkcji.
Może przynosić efekty dotyczące poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego.
Wskazane jest aby prace w tej kategorii nosiły co najmniej znamiona projektu racjonalizatorskiego..

U - usprawnienie softwarowo - techniczne

obejmuje przede wszystkim ciekawe, użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne.
Do udziału w tej kategorii dopuszcza się opracowania wykonane samodzielnie przez uczniów z ich własnej inicjatywy lub sugestii opiekuna naukowego.
W tej kategorii nie mieszczą się pomysły usprawniające same programy komputerowe, tzn. rozwiązania dotyczące tylko software lub tylko hardware

Do pobrania

Regulamin OITiW Zał.1-Karta zgłoszenia Zał.3- Sprawozdanie