Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż mi, a zapamiętam
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem
Konfucjusz
 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

dla uczniów szkół średnich
o tytuł

MŁODEGO INNOWATORA

w roku szkolnym 2021/22

 

 Celem Olimpiady jest:

  • zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych;
  • aktywizacja twórczego myślenia;
  • edukacja o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym oraz technologicznym.

Olimpiada - ma charakter interdyscyplinarny i wymaga od uczestników szerokiej wiedzy, wykraczającej poza podstawę programową kształcenia w szkole, dotyczącej wielu dyscyplin takich, jak fizyka, chemia, matematyka, prawo, historia, informatyka, elektronika, budownictwo, mechanika, automatyka, medycyna, ekonomia, geodezja, czy ochrona środowiska.

Olimpiada - rozwija pasje, zainteresowania i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodych ludzi a jednocześnie stymuluje ich aktywność poznawczą i twórczą.

Olimpiada - poprzez podniesienie poziomu wiedzy technicznej stanowi dobre przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie technicznych.

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych:

Regulamin OITiW 2021/22

Komunikat MEN z 22.04.2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy