Ochrona własności przemysłowej

  • Opracowywanie i negocjowanie umów dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych;
  • sporządzenie stanowiska wobec zarzutów Urzędu Patentowego w sprawie braku warunków do udzielenia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
  • opracowanie umowy dotyczącej prawa własności przemysłowej
  • Przeprowadzenie poszukiwań w zbiorach literatury, w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej albo studiowanie materiałów związanych z prowadzeniem sprawy
  • Dozorowanie opłat okresowych za każdy okres ochronny