OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH
w Ochronie Środowiska

Regulamin

Terminarz 2022/23

 

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

Należy opracować w języku polskim w formie konspektu projekt zadania, związanego z ochroną środowiska (np. monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb; ocena stanu powietrza, wód i gleb; planowanie i prowadzenie gospodarki odpadami; planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony środowiska), zawierający:

 • cel zadania;
 • etapy wykonywania;
 • planowane efekty;
 • przewidywane problemy przy wykonywaniu zadania;
 • wykaz bibliografii podstawowej i pomocniczej, wykorzystywanej przy realizacji zadania
 • przedstawiony w sposób czytelny i syntetyczny dotychczasowego stan techniki (wiedzy) związanego z opracowanym zadaniem.
Do udziału w nich może zgłosić każdy uczeń danej szkoły – liczba uczestników jest nieograniczona. Do zawodów II stopnia zostaną zakwalifikowane trzy najlepsze prace.
ogłoszenie wyników   do 31 marca 2023
zgłoszenie na eliminacje okręgowe   do 9 kwietnia 2023

 

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

Należy wykonać zadania zaprojektowanego na etapie szkolnym i opracować dokumentację zawierającą:

 • zwięzły opis rozwiązania będącego przedmiotem pracy;
 • szkice, rysunki, obliczenia, wykresy, schematy blokowe i ideowe, modele, programy, zdjęcia i filmy ilustrujące istotę rozwiązania;
 • wyraźnie sprecyzowane wnioski, wynikające z przeprowadzonych badań lub wykaz zaproponowanych udoskonaleń w opracowanym przez ucznia w projekcie;
 • opracowanie końcowe lub prototyp projektu.
Do udziału w zawodach III stopnia zostaną zakwalifikowane po dwie najlepsze prace.
Dokumentację konkursową - autorskie opracowanie wraz z załącznikami (karta zgłoszenia, statystyka, sprawozdanie) należy dostarczyć w formie elektronicznej.
 ogłoszenie wyników  do 20 kwietnia 2023
 zgłoszenie na eliminacje ogólnopolskie w wersji elektronicznej  do 22 kwietnia 2023

 

Zawody III stopnia - eliminacje ogólnopolskie

 • Przygotowanie 10 minutowej prezentacji pracy;
 • Zaprezentowanie pozytywnych wyników zastosowania innowacyjnych rozwiązań związanych z ochroną środowiska w przedstawionej pracy
ogłoszenie wyników do 17 maja 2023
uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich oraz wręczenie dyplomów i zaświadczeń laureatom i finalistom do 24 maja 2023