OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH
w Elektronice i Mechatronice

Regulamin

Terminarz 2023/24

 

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

Należy opracować w języku polskim w formie pisemnej założenia do pracy zawierające:

 • temat pracy,
 • autorów pracy
 • dotychczasowy stan techniki (wiedzy) w obszarze planowanej pracy,
 • zwięzły opis rozwiązania będącego przedmiotem przyszłej pracy,
 • prezentację pozytywnych skutków zaproponowanych innowacji
Do udziału w nich może zgłosić każdy uczeń danej szkoły – liczba uczestników jest nieograniczona. Do zawodów II stopnia zostaną zakwalifikowane trzy najlepsze prace.
ogłoszenie wyników   do 20 marca 2024
zgłoszenie na eliminacje okręgowe   do 29 marca 2024

 

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

Należy stworzyć pracę na podstawie założeń z etapu szkolnego zawierającą:

 • Przejrzyście, czytelnie i w ujęciu syntetycznym przedstawiony dotychczasowy stan techniki (wiedzy) w formie pisemnej, w obszarze przeprowadzanych przez ucznia
  badań, prezentowanego w formie pisemnej rozwiązania oraz środki i sposoby wykorzystane przy jego realizacji. Wymagana jest także prezentacja pozytywnych skutków zaproponowanych innowacji wraz z prototypem rozwiązania.
 • Sporządzony przez ucznia zwięzły opis rozwiązania będącego przedmiotem pracy, zgodnie z pkt. 4 karty zgłoszenia.
 • Wyraźnie sprecyzowane wnioski, wynikające z przeprowadzonych badań lub wykaz zaproponowanych udoskonaleń w opracowanym przez ucznia projekcie.
 • Dokumentację techniczną, w tym szkice, rysunki, obliczenia, wykresy, schematy blokowe i ideowe, modele, programy, zdjęcia i filmy ilustrujące istotę rozwiązania.
 • Wykaz bibliografii podstawowej i pomocniczej, wykorzystywanej przy realizacji zadania.
Do udziału w zawodach III stopnia zostaną zakwalifikowane po dwie najlepsze prace.
Dokumentację konkursową - autorskie opracowanie wraz z załącznikami (karta zgłoszenia, statystyka, sprawozdanie) należy dostarczyć w formie elektronicznej.
 ogłoszenie wyników  do 15 kwietnia 2024
 zgłoszenie na eliminacje ogólnopolskie w wersji elektronicznej  do 22 kwietnia 2024

 

Zawody III stopnia - eliminacje ogólnopolskie

 

 • Na etapie ogólnopolskim do każdej pracy uczestnik winien dołączyć sprawozdanie zgodne z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu oraz prezentację video.
 • Prezentacja video nie może być dłuższa niż 15 minut i powinna obrazować działanie lub sposób wykorzystania przedstawionego w pracy rozwiązania.
 • Prezentacja video musi być zamieszczona w dowolnej aplikacji typu Cloud Storage.
 • Link do prezentacji video przesyłany jest do Komitetu Okręgowego przez dwóch najlepszych uczniów (zespołów uczniów), którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia. Otrzymane linki Komitet Okręgowy przekazuje do Komitetu Głównego wraz z pozostałą dokumentacją.
ogłoszenie wyników do 17 maja 2024
uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich oraz wręczenie dyplomów i zaświadczeń laureatom
i finalistom
do 23 maja 2024

 

Karta zgłoszenia Sprawozdanie autorów Dokumentacja statystyczna
doc
pdf
doc
pdf
doc
pdf