Szkolenie - BHP DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

do uzgodnienia

Terminy szkoleń

do uzgodnienia

Czas trwania 16 godz.
Adresat Pracownicy inżynieryjno-techniczni zakładów pracy, w szczególności projektanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji.
Tematyka
 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  1. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
   • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
   • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • nadzoru i kontroli warunków pracy,
  2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Nabyte umiejętności i uprawnienia

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.

Informacje szczegółowe:
e-mail:
tel. kom. 605 432 589