Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok A - INNOWACJE TECHNICZNE

Terminarz
2018/2019

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne

Do udziału w nich może zgłosić każdy uczeń danej szkoły – liczba uczestników jest nieograniczona. Do zawodów II stopnia zostaną zakwalifikowane najlepsze prace w każdej z kategorii.
powołanie Komitetu Szkolnego   do 31 października 2018
ogłoszenie wyników   do 30 marca 2019
zgłoszenie na eliminacje okręgowe   do 8 kwietnia 2019

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe

Do udziału w zawodach III stopnia zostaną zakwalifikowane po dwie najlepsze prace w każdej z kategorii
Uwaga: Dokumentację konkursową (skan zgłoszenia, opracowanie, sprawozdanie) należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej.

ogłoszenie wyników

 16 kwietnia godz.11.00
 Zielona Góra al. Niepodległości 22 (sala NOT)

zgłoszenie na eliminacje ogólnopolskie

 do 27 kwietnia 2019  (wersja elektroniczna)
 do 30 kwietnia 2019  (wersja papierowa)

Zawody III stopnia - eliminacje ogólnopolskie

ogłoszenie wyników  do 30 maja 2019
uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich oraz wręczenie dyplomów i zaświadczeń laureatom i finalistom  6 czerwca 2019 w Warszawie

 

Kategorie

P - pomoc dydaktyczna

stanowi wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego: prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania. W tej kategorii mogą uczestniczyć opracowania samorzutnie wykonane przez uczniów, bądź zlecone im przez nauczycieli.

E - pomysł ekologiczny

dotyczy opracowań o charakterze badawczym i powinien być poświęcony problematyce z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac powinna dotyczyć zagadnień przyrody, medycyny, geografii, geologii, materiałoznawstwa oraz technik skutecznej ochrony środowiska.

R - pomysł techniczny

obejmuje prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie powinno wnosić oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki, m.in., poprzez zwiększanie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji. Może ono np.: umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze niż dotychczas, wykorzystanie środków produkcji. Może przynosić efekty dotyczące poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Wskazane jest, aby prace w tej kategorii nosiły, co najmniej znamiona projektu racjonalizatorskiego.

U - usprawnienie softwarowo - techniczne

obejmuje ono przede wszystkim ciekawe i użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, spółce, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne. Do udziału w tej kategorii dopuszcza się opracowania wykonane samodzielnie przez ucznia/uczniów z jego/ich własnej inicjatywy lub inicjatywy opiekuna naukowego. W tej kategorii nie mieszczą się pomysły usprawniające same programy komputerowe, tzn. rozwiązania dotyczące tylko software lub tylko hardware

Do pobrania

Regulamin OITiW Zał.1-Karta zgłoszenia Zał.3- Sprawozdanie